Pедовното Общо събрание на акционерите (ОСА) на Дебитум Инвест АДСИЦ ще се проведе на 20.06.2022 г. от 11:00 часа.

Покана ОСА

Материали ОСА

Новини